top of page

Ciniawa yn Nhyddewi

Mae amser bwyd yn rhan bwysig o fywyd bob dydd yn St David's.  Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein bwyd a'r dewis sydd ar gael i breswylwyr bob dydd, gyda bwydlenni wedi'u cynllunio'n ofalus gyda maeth mewn golwg.

Rydym yn hyrwyddo lles unigolion trwy brofiad bwyta cadarnhaol a phleserus; mae pob preswylydd yn cael y cyfle i fwyta yn ein hystafell fwyta olau a chroesawgar ac rydym yn cynnig cefnogaeth lawn gyda bwyta ac yfed os oes angen fel eu bod yn aros yn hydradol ac yn faethlon. Mae croeso hefyd i’n preswylwyr gymryd eu prydau bwyd yn eu hystafell eu hunain neu yn un o’n lolfeydd eang hardd os dymunir.

​Rydym yn cynnig prydau wedi'u coginio'n ffres, blasus a chytbwys i sicrhau'r lefel uchaf o faeth i'n preswylwyr. Mae ein Cogydd, Andrew, yn defnyddio cynhwysion ffres i baratoi amrywiaeth o brydau blasus, iachus yn ein cegin, gyda chefnogaeth ein Uwch Gynorthwyydd Arlwyo, Sean a'n tîm o gynorthwywyr cegin. 

Mae'r tîm yn ymgynghori â phreswylwyr yn rheolaidd mewn cysylltiad â'n tîm gofal i sicrhau eu bod yn deall eu gofynion maethol a'u hoffterau bwyd fel bod ein preswylwyr yn gallu cynnal diet y maent yn ei fwynhau. Mae Andrew yn cynllunio ein bwydlenni’n ofalus, sy’n cael eu newid yn rheolaidd, i sicrhau bod pob un o’n preswylwyr yn mwynhau amrywiaeth o brydau blasus bob dydd o’r wythnos.

​Mae hoffterau ein preswylwyr bob amser yn cael eu hystyried, sy'n golygu bod prydau clasurol a thraddodiadol yn aml yn ymddangos ochr yn ochr â gwahanol fwydydd y byd ar ein bwydlenni. Rydym yn cynnal diwrnodau bwyd â thema yn ogystal â’n bwydlen arferol ynghyd â swperau pot poeth i deuluoedd ein preswylwyr eu harchebu i giniawa gyda’u hanwyliaid.

​Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw digwyddiadau fel penblwyddi i bob preswylydd unigol, ac mae Andrew wedi creu cacennau wedi'u dylunio'n hyfryd ar gyfer ein preswylwyr dros y blynyddoedd, gallwch weld detholiad o'r creadigaethau gwych hyn a rhai o'n prydau wedi'u coginio'n ffres yn yr oriel isod.

Mae Andrew a'i dîm wedi ymrwymo i wneud amser bwyd yn rhan gymdeithasol a phleserus o bob dydd. Mae ein polisi ar gyfer Tyddewi ar fin darparu bwyd ffres, cartref i'r rhai sy'n aros gyda ni, er mwyn sicrhau nad yw maeth a diet byth yn cael ei anghofio a'u bod yn cael y cyfle i fwyta ochr yn ochr â'u cyd-breswylwyr ar gyfer pwynt cymdeithasol allweddol trwy gydol y dydd.

​Mae'r diwrnod yn dechrau gyda dewis o rawnfwydydd, uwd, tost a chyffeithiau, ffrwythau a naill ai diod boeth o de, coffi, neu siocled poeth a detholiad o sudd a chordials. Drwy gydol y dydd, bydd preswylwyr yn cael cynnig te, coffi, a byrbrydau fel bisgedi a chacennau neu ffrwythau. Mae dewis o seigiau ar gael amser cinio. Gyda'r nos, gall pob preswylydd ddewis o ddetholiad o frechdanau a chawliau, ynghyd â ffrwythau a phwdinau. Mae byrbrydau gyda'r hwyr a'r nos a diodydd poeth ac oer ar gael hefyd.

Week 1.JPG
Week 2.JPG
bottom of page