top of page

AMDANO

Rydym ni, staff a rheolwyr Cartref Preswyl Dewi Sant, yn credu ac yn ymfalchïo mewn cynnig gofal o'r ansawdd uchaf i'n preswylwyr. Trwy ymroddiad ein staff rydym yn cynnal amgylchedd sy'n gynnes, yn ofalgar, yn gartrefol ac yn ffafriol i'n preswylwyr arfer eu hunigoliaeth unigryw

Rydym yn croesawu preswylwyr am arosiadau tymor hir, tymor byr, ymadfer ac gwyliau. Rydym yn darparu asesiad systematig o anghenion gofal corfforol a chymdeithasol pob un o'n preswylwyr ac yn datblygu cynlluniau gofal sy'n cael eu gwerthuso a'u hadolygu'n rheolaidd. Mae buddiannau ein preswylwyr, yn unigol ac ar y cyd, yn cael blaenoriaeth dros y cartref. Rhoddir safon gofal i breswylwyr sy'n cydnabod ac yn parchu eu hunigoliaeth a'u hamrywiaeth.


Ein nod yw darparu amgylchedd cynnes, cartrefol lle mae ein preswylwyr yn mwynhau cysur, diogelwch, gofal a chwmnïaeth. Mae Dewi Sant yn ymdrechu i roi cyfle i'n preswylwyr fyw eu bywydau i'r eithaf - yn gorfforol, yn gymdeithasol, yn ysbrydol ac yn emosiynol. Rydym yn dîm arloesol sy'n edrych i'r dyfodol sy'n gweithio i gyflawni'r safonau uchaf. Mae adolygiad cyson o'r ffordd yr ydym yn gwneud pethau i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn flaenllaw wrth ofalu am ein preswylwyr.

Mae gofalwyr yn ymdrechu i ddarparu'r gofal gorau posibl gan adlewyrchu amynedd, cynhesrwydd personol, dealltwriaeth a sensitifrwydd i anghenion newidiol ein preswylwyr. Mae ein cynlluniau gofal unigol yn cael eu llunio a'u hadolygu'n rheolaidd. Anogir ein preswylwyr i gymryd rhan yn natblygiad eu cynllun gofal personol a gwerthfawrogir cyfranogiad anwyliaid yn fawr.

Trefnir rhaglenni gweithgareddau ar y cyd gan y staff a'r preswylwyr sy'n darparu mathau o hamdden lle gall preswylwyr barhau i gymryd diddordeb mewn bywyd a chynnal eu sgiliau a'u hyder.
Mae'r rhaglenni gweithgareddau yn amrywiol iawn ac wedi'u cynllunio i ddarparu ymarfer corff, ysgogiad meddyliol yn ogystal ag annog creadigrwydd a chodi ymwybyddiaeth. Fodd bynnag, yn ganolog i'n hathroniaeth gofal mae ein gwerthoedd craidd:

TÎM

Philosophy of care described as privacym, degnity, rights, independence, choice and fullfilment
A picture of the rear of St Davids with the garden in the foreground
Picture of front of St Davids showing parking
Picture of a garden party with marquees and sunshine

Dirprwy Reolwr

Dechreuodd gyrfa Emily gyda St David's ym mis Rhagfyr 2013. mae hi wedi symud ymlaen yn raddol trwy'r cwmni, gan ddod yn Uwch Ofalwr ym mis Mawrth 2020.

Yna daeth Emily yn Ddirprwy Reolwr Dewi Sant ym mis Hydref 2020. Mae gan Emily gyfoeth o brofiad yn Nhyddewi, ar ôl gweithio yn y cartref am dros 7 mlynedd. Mae gan Emily ei CGC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac ar hyn o bryd mae'n astudio tuag at ei Chymhwyster Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4/5.

Mae rôl Emily yn cynnwys adolygu a diweddaru cynlluniau gofal gyda thrigolion a'u teuluoedd, a sicrhau bod y cartref yn rhedeg yn llyfn yn absenoldeb y Rheolwr Cartref

Toni Scholey

Toni.jpg

David Waltho

Unigolyn Cyfrifol

Cyn iddo ymddeol yn 2012 treuliodd David ei yrfa yn y sector hedfan sifil fel peilot proffesiynol, yn ddiweddarach fel Capten gyda Thomson Airways. Mae Hedfan Sifil yn y Deyrnas Unedig ymhlith y sectorau mwyaf rheoledig ac ymwybodol o ddiogelwch ym musnes y DU ac mae David yn dod â phrofiad blynyddoedd lawer o reoli'r system ddiogelwch a chydymffurfiad rheoliadol i'r cartref. Ers ymddeol, mae wedi bod yn cefnogi Ruth yn ei rôl yn y cartref ac mae bellach wedi ymgymryd â rôl Unigolyn Cyfrifol. Yn y rôl hon mae'n arbennig o gyfrifol am holl agweddau rheolaeth fasnachol a gweithredol St David, i gefnogi gwaith Ruth a'i thîm. Mae David bob amser yn hapus i gwrdd ag ymwelwyr a pherthnasau a gwneud hynny'n anffurfiol neu trwy drefniant ymlaen llaw.

Ruth Waltho

Rheolwr Cartref

Dechreuodd Ruth ei gyrfa yn y sector gofal ym 1985. Mae hi wedi gofalu am oedolion a phlant mewn lleoliadau gofal amrywiol gan gynnwys gweithio gyda phlant ag awtistiaeth a phroblemau ymddygiad. Ymunodd Ruth â'r tîm yn Nhyddewi ym mis Tachwedd 2012. Cwblhaodd y Diploma mewn Cwnsela a Seicotherapi yn 2011, gan weithio wedi hynny gyda meddygfa fel cwnselydd. Mae Ruth yn parhau â'i gwaith cwnsela yn wirfoddol. Ym mis Gorffennaf 2012, cwblhaodd a llwyddodd diploma lefel 5 QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a chofrestrwyd gyda Chyngor Gofal Cymru ym mis Ebrill 2013. Daeth Ruth yn Rheolwr Cofrestredig Dewi Sant ym mis Hydref 2013 a chyda’i gŵr, David, tybiwyd perchnogaeth y cartref ym mis Chwefror 2017

.

JS57296046.jpg

Sian Jones

Rheolwr Busnes

Ymunodd Sian â'r tîm yn St David's ym mis Mehefin 2018 a chafodd ei ddyrchafu'n rheolwr Busnes ym mis Rhagfyr 2019. Mae gan Sian dros 20 mlynedd o brofiad mewn gweinyddu gofal iechyd, cyfrifon, recriwtio ac AD ar ôl gweithio i'r GIG a chyfleusterau gofal a redir yn breifat dros nifer o flynyddoedd.

Mae rôl Sian yn cynnwys sicrhau ansawdd, cyfrifon, recriwtio ac AD, ac yn ddiweddar mae wedi cymryd rôl arweiniol wrth brofi trefniadau a brechiadau ar gyfer Covid 19.

Mae gan Sian CGC 4 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac ar hyn o bryd mae'n astudio tuag at ei NVQ Lefel 5 mewn Rheoli Adnoddau Dynol.

Sian new_edited.jpg
bottom of page